Leiden 1518

(Leiden, Universiteitsbibliotheek, 1497 G 33)

 

home

Drucke

Suster BertkenPapier ~ 30 Folia und 35 Folia ~ 12,6x8,9 cm ~ ca. 1518 und 1518 ~ Verziert mit Holzschnitten ~ zweiteiliges Konvolut ~ ohne Notation

Pars  I: Suster Bertken, Een boecxken gemaket van suster bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke / een seer devoet boexcken van dye passie ons liefs heeren ihesu christi tracterende. Leiden, Jan Seversz. ca. 1518 (Leiden, UB, 1497 G 33)

Pars II: Suster Bertken, Boeck Tractierende van desen puncten hier na bescreven dat sy selver ghemaect ende bescreven heeft. Item inden yersten een schoon gebet van den sueten naem Iesus. Een voerbereydinge als men dat heilich sacrament begeert te ontfangen. Een devoet ghebet als ment ontfangen heeft. Een devoet ghebet om dat hert te verwecken tot devocien. Een suverlic Tractaet van der kersnacht ende der geboerten ons heeren. Van die minnende siel ende haren brutegom Ihesum een innighe sprake. Oeck staen hier veel lyedekens die suster Bertken selver gedicht heeft. 

Gheprint tot leyden bi my Jan seversen int iaer ons heren M.CCCCC. ende xviii

 

Inhalt

Zuster Bertkens Passionsbüchlein (passieboekje), gedruckt. Acht Lieder von Zuster Bertken

 

Lieder

Item dese lyedekens die hier nae volgen dye heeft suster Baertken seluer ghedicht ende gemaect. dye welcke seer gheestelijc sijn ende ghenoechlic om te lesen.

Met desen nyen iare laet ons ghedachtich sijn

Een ander liedeken Mi quam een schoon geluyt in mijn oren. Elke veers weder sanck O iesu ouersoete kindekijn ic begeer v algeheel te zijn

Een lyedeken Ic was in myn hoofkijn om cruyt gegaen

Een ander liedeken O viele wtuercoren waer om begeefdi mi

Een lyedeken Die werelt hielt my in haer gewout

Een lyedeken Hoge vrouden zyn hier bouen inder ewicheyt

Een ander goet lyedeken Nv hoert ic sal enen nyen sanc gebinen

Een ander lyedeken Ihesus den ic vercoren heb

 

Facsimileausgabe

A.M.J. van Buuren (Hg.), Suster Bertken. Twee bij Jan Seversz in Leiden verschenen boekjes ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven. Met een inleiding. Utrecht 1989

 

Literatur

Moderne Devotie, Figuren en Facetten, S. 228-231.

C.C. van de Graft (ed.), Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvii besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buurkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht 1516 opnieuw uitgeg. met een inl. een aantek. door -. Zwolle 1955 [Zwolse drukken en herdrukken 9]

Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het werk van Suster Bertken, hg. von José van Aelst, Fons van Buuren und Annemeike Tan.  Hilversum 2007
 

Zurück

zuletzt bearbeitet am 30-06-2011

Copyright © 2002 U. Hascher-Burger. Alle Rechte vorbehalten.